Penalizacja uchylania się od obowiązku podatkowego czyli nabycie statusu podatnika podatku akcyzowego w wyniku czynności nielegalnych

Czy osoba karana prawomocnym wyrokiem może zasiadać w zarządzie spółki?
17 lutego 2014
Admissibility of account lockout by the bank in case of suspected offenses
17 lutego 2014

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 2011-11-22, IV KK 270/11 przepis art. 54 k.k.s. penalizuje uchylanie się od opodatkowania przez nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania albo niezłożenie deklaracji i narażenie przez to podatku na uszczuplenie. Czyn ten jest więc popełniony przez zaniechanie, a jego sprawcą jest tylko podatnik.

Podatnikiem (wyłącznym sprawcą opisanego w art. 54 k.k.s. czynu) jest jedynie podmiot, którego obowiązek podatkowy określa ustawa wskazująca podmiot zobowiązany oraz przedmiot i stawkę podatku. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.) w art. 13 nie wprowadza dodatkowych wymogów podmiotowych do uzyskania statusu podatnika akcyzy. Równocześnie wskazując w art. 8 czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą, nie czyni rozróżnień dla dwóch sytuacji: wykonywania ich „legalnie” bądź „nielegalnie”. Z tego możemy wysnuć  wniosek, że każde z tych zachowań podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Przepis art. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym może więc prowadzić do objęcia opodatkowaniem czynności przestępczych odpowiadających w swej treści czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.