Jak zmniejszyć karę, czyli o wyroku łącznym słów kilka

Przestępstwa na rynku kapitałowym, czyli na co powinien uważać każdy Wilk z Wall Street (cz. I „Insider trading”)
9 kwietnia 2014
COMPLIANCE jako bezpieczeństwo prawne prowadzenia działalności gospodarczej
29 kwietnia 2014

W praktyce często dochodzi do sytuacji, w których organy ścigania stosunkowo późno dowiadują się o popełnionym przestępstwie. W takich przypadkach, skazanie następuje przeważnie dopiero w kilka lat po jego popełnieniu – o ile w międzyczasie nie dojdzie do przedawnienia.  Dla osób, które zostały już wcześniej skazane, kolejny wyrok nie musi jednak wcale oznaczać dodatkowych dolegliwości związanych z wykonywaniem kary.

Weźmy pod uwagę następujący przykład. Pan Józef wyrokiem z dnia 1 stycznia 2010 r. został skazany za przestępstwo określone w art. 286 kodeksu karnego, które to zostało popełnione w dniu  1 stycznia 2005 r., a za które wymierzono karę czterech lat pozbawienia wolności.

Następnie Pan Józef wyrokiem z dnia 1 stycznia 2014 r. został skazany za inne przestępstwo popełnione w dniu 1 stycznia 2009 r. na karę trzech lat pozbawienia wolności.

We wskazanym wyżej przypadku zastosowanie może znaleźć instytucja tzw. wyroku łącznego, dzięki której Pan Józef zamiast spędzić „za kratkami” siedem lat, może wyjść już po czterech.

Możliwość złożenia wniosku w przedmiocie wydania wyroku łącznego zachodzi w przypadku gdy:
a) sprawca popełnił co najmniej dwa przestępstwa (ich górna liczba nie jest niczym ograniczona,),
b) przynajmniej dwa z popełnionych przestępstw zostały popełnione przed wydaniem pierwszego wyroku skazującego (chociażby nieprawomocnego),
c) za przestępstwa wymierzono kary tego samego rodzaju (tak jak w podanym przez nas przykładzie) albo inne podlegające łączeniu.
Należy zwrócić zatem uwagę, iż poza kilkoma wyjątkami,  instytucja wyroku łącznego w praktyce wiąże się z zmniejszeniem nałożonych na sprawcę obciążeń. Skazany w rzeczywistości ryzykuje jedynie w przypadku gdy jedna z wymierzonych kar pozbawienia wolności została warunkowo zawieszona.

Na końcu należy zwrócić uwagę na słuszny wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w którym to wskazano, że na wymiar kary łącznej nie wpływają okoliczności, że pokrzywdzonymi są małoletnie dzieci ani motywacja sprawcy, ani rodzaj naruszonego dobra, ani rodzaj ujemnych następstw czynu. Miały one znaczenie dla wysokości orzekanych kar jednostkowych(…) Wymiar kary łącznej opiera się na stopniu związku podmiotowo- przedmiotowego między poszczególnymi przestępstwami. Związek przedmiotowy wynika z tożsamości pokrzywdzonych, rodzaju naruszonych dóbr prawnych, sposobu działania sprawcy, bliskości czasowej poszczególnych przestępstw; w związku podmiotowym chodzi o pobudki, jakimi kierował się sprawca, podobieństwo rodzajów winy, zamiarów.

Reasumując należy stwierdzić, że wyrok łączny może okazać się sposobem na złagodzenie kary. Przeważnie warto zatem składać wnioski o wydanie wyroku łącznego,  albowiem praktyka pokazuje, iż częstokroć wiążą się one ze złagodzeniem realnej sankcji. W pewnych sytuacjach wyrok może wiązać się jednak ze zwiększeniem dolegliwości, dlatego też warto przed złożeniem wniosku zwrócić się z poradą do profesjonalisty.