Co z tą koncesją – czyli odpowiedzialność karna za sprzedaż alkoholu bez wymaganego zezwolenia

Happy New Year!
7 stycznia 2015
Wpływ cesji wierzytelności na mozliwość zarządzenia kary pozbawienia wolności
10 lutego 2015

Alkohol jest wszechobecny w naszym życiu. Można go dostać w praktycznie każdym sklepie i prawie każdym lokalu gastronomicznym. Jako klienci nie zastanawiamy się nad tym, czy sprzedawca może w swojej ofercie posiadać alkohol. Sprzedawca jednak musi pamiętać, że sprzedając alkohol bez odpowiedniego zezwolenia popełnia przestępstwo. Wszelkie kwestie dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu uregulowane są w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w przepisach gminnych (regulują m. in. ilość zezwoleń, które mogą być wydane na danym terenie).
Koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na lokalizację punktu, w którym sprzedawany będzie alkohol, na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Istnieją 3 rodzaje koncesji:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) powyżej 18% zawartości alkoholu.
Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży nie krótszy niż 2 lata.
Zezwolenie cofa się w przypadku:
1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 AlkU;
2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4 AlkU;
6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Ustawa określa również przypadki wygaśnięcia zezwolenia. Następuje to w przypadku:
1) likwidacji punktu sprzedaży;
2) upływu terminu ważności zezwolenia;
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
5) niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 AlkU, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W myśl art. 43 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom dopuszcza się przestępstwa pod groźbą kary grzywny. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom. Jest to przestępstwo powszechne (czyli może zostać popełnione przez każdego), formalne (nie jest uzależnione od wystąpienia skutku), indywidualne (może zostać popełnione przez osoby wskazane w przepisie) i może zostać popełnione tylko umyślnie.
Przestępstwo stanowi już pojedynczy przypadek umyślnej sprzedaży alkoholu wbrew przepisom ustawy. Nie ważne jest tutaj jak dużo i jakiego alkoholu zostało sprzedane, ani też to czy został on spożyty przez osoby, które spożywać go nie powinny. Sprzedaż alkoholu po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane.