Gminy nie mogą pouczać o odpowiedzialności karno – skarbowej

Populizm penalny na przykładzie forsowanych zmian przepisów ruchu drogowego
13 marca 2015
Podatek od przestępstwa
30 marca 2015

Zgodnie z najnowszym Wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 52/15 rada gminy nie może zamieszczać we wzorach deklaracji podatkowych pouczenia o odpowiedzialności karno-skarbowej. Zdaniem Sądu formularze deklaracji powinny umożliwiać złożenie wyłącznie takich oświadczeń/danych, które są niezbędne do wymiaru i poboru podatku. Cechy takiej nie posiadają zamieszczane przez gminy w deklaracjach podatkowych oświadczenia o treści: „odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość, oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana„. Sąd podkreślił, iż żaden przepis prawa nie uprawnia rady gminy do wymuszenia złożenia oświadczenia o takiej treści przez osobę składającą deklarację na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. Należy zgodzić się ze stanowiskiem Sądu, iż jeżeli ustawodawca zamierza nadać wymaganym oświadczeniom składanym przez zainteresowane podmioty rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń/zeznań, to rygor ten wprowadza wprost do ustawy i dopiero wówczas  możliwe staje się odwoływanie się przez organ do pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zeznań), czy złożenia oświadczenia o posiadaniu wiedzy odnośnie do takiej odpowiedzialności. Bezsprzecznie więc ustawowego upoważnienia dla organu stanowiącego gminy w tym zakresie nie można domniemywać.

Wszystkich czytelników bloga mających problemy prawnokarne z powyższego tytułu zapraszam do kontaktu poprzez formularz „zadaj nam pytanie” celem opisu swojej sprawy i uzyskania indywidualnej instrukcji co do dalszego postępowania w sprawie.