Kara ograniczenia wolności na gruncie kodeksu karnego skarbowego…

Wyznaczamy granice zarządzania firmą, czyli kilka słów o dozwolonym ryzyku gospodarczym
25 maja 2015
Jak z prostego zrobić trudne – przedawnienie karlaności w prawie karnym skarbowym
24 czerwca 2015

Skoro ostatni wpis na naszym blogu został poświęcony w całości karze grzywny, to dziś postanowiliśmy omówić inną z kar występujących w kodeksie karnym skarbowym, a mianowicie ograniczenie wolności. Choć wydawać by się mogło, iż w rzeczywistości kara ta występuje na gruncie kodeksu karnego skarbowego rzadko ( albowiem w sankcji pojawia się wyłącznie w art. 110 k.k.s.) to w rzeczywistości jej praktyczne zastosowanie jest o wiele większe. Zgodnie bowiem z art. 26 k.k.s. jeżeli przestępstwo skarbowe jest zagrożone karą pozbawienia wolności, sąd może orzec zamiast niej karę ograniczenia wolności, w szczególności jeżeli orzeka równocześnie środek karny wymieniony w art. 22 § 2 pkt 2-6, co nie stoi na przeszkodzie wymierzeniu także kary grzywny grożącej za to przestępstwo obok kary pozbawienia wolności. Innymi słowy w przypadku, gdy przepis szczególny przewiduje w sankcji karę pozbawienia wolności, sąd może orzec karę ograniczenia wolności. Od tej zasady istnieje jednak wiele wyjątków (np. nie jest możliwe zastosowanie zamiennej kary ograniczenia wolności, jeżeli sprawca popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości albo, gdy wartość przedmiotu czynu jest duża; sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu; popełnia ciąg przestępstw skarbowych; jest recydywistą skarbowym; popełnia przestępstwo skarbowe działając w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnia przestępstwo skarbowe używając przemocy).

Istota kary ograniczenia wolności  sprowadza się do tego, iż skazany obowiązany jest do wykonywania pracy na cele społeczne, nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary (art. 34 par 2 k.k. w zw. z art. 26 par 4 k.k.s.) Ponadto sąd może zobowiązać skazanego także do innych zachowań np. do przeproszenia pokrzywdzonego, wykonywania pracy zarobkowej, nauki, powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach itp.

Wypada zauważyć, iż nie w każdym przypadku zaistnieje konieczność wykonywania stałej nieodpłatnej pracy. Czasami zamiast tego, sąd decyduje się na comiesięczne potrącanie od 10 do 25 procent wynagrodzenia otrzymywanego za pracę.

Na końcu należy wskazać, iż podobnie jak w przypadku grzywny istnieje możliwość pewnego złagodzenia kary już na etapie wykonawczym. Jeżeli sprawca przestępstwa skarbowego skazany na ten rodzaj kary przestrzegał porządku prawnego i sumiennie wykonywał wskazana pracę oraz spełnił nałożone na niego obowiązki i orzeczone środki karne, a jednocześnie odbył już przynajmniej połowę orzeczonej kary ograniczenia wolności – może być przez sąd zwolniony od reszty kary, którą uznaje się wtedy za wykonaną.