Nie każda osoba zanieczyszczająca środowisko odpowie karnie

Zasady dostępu do akt postępowania karnego
29 czerwca 2015
Zmiany, zmiany, zmiany… czyli co od jutra w związku z nowelizacją k.p.k.
30 czerwca 2015

W dniu wczorajszym Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że wprowadzony dwa lata temu nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie doprowadził do rozwiązania problemu „dzikich wysypisk”, a koszty związane z gospodarowanie odpadami wciąż rosną. W konkluzji uznano, że pod rządami nowej ustawy mieszkańcy płacą więcej, choć często rzeczywiście mogliby mniej. W istocie jednak najciekawsza kwestia dotyczy „dzikich wysypisk”, których liczba od 2013r. wzrosła o ponad 60 %.
W tym miejscu warto przypomnieć, iż zgodnie z art. 182 kodeksu karnego „Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca działał nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
Jak jednak dostrzegł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 stycznia 2015r. (sygn. akt V kk 361/14), dla odpowiedzialności karnej z tego przepisu niezbędne będzie stwierdzenie, że zabronione postępowanie sprawcy z odpadami i substancjami ( z uwagi na „warunki” lub „sposób”) stwarza stan zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka lub może spowodować zanieczyszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Wymagane znamiona normatywne nie odnoszą się zatem do ilości odpadów i ta dla możliwości przypisania sprawstwa tego występku nie ma znaczenia.
Wystarczające jest zatem jedynie, aby dana substancja wystąpiła w takiej ilości lub postaci, że może spowodować skutek w postaci zanieczyszczenia wody, powietrza lub ziemi. Innymi słowy ilość odpadów nie ma żadnego znaczenia dla możliwości przypisania sprawstwa czynu określonego w art. 182 k.k.