O blogu

Blog prawa karnego gospodarczego prowadzony jest przez Dział Prawa Karnego Gospodarczego i Postępowania Sądowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy S.K. z siedzibą w Warszawie.Inicjatywa

Inicjatywa ta została podjęta celem podnoszenia świadomości prawnej podmiotów funkcjonujących w polskich realiach gospodarczych, wspierając tym samym obronę ich praw i wolności w nader często zmieniającym się otoczeniu prawnym. Zważyć należy, iż przestępstwa gospodarcze i skarbowe z uwagi na ich przeważający formalny charakter nie wymagają wyrządzenia realnej szkody, gdyż ukaranie oskarżonego nie jest uzależnione od wyrządzenia szkody pokrzywdzonemu (w przypadku kodeksu karnego), czy też wystąpienia rzeczywistego uszczuplenia należności publiczno skarbowej (w przypadku kodeksu karnego skarbowego wystarczające jest przeważnie narażenie na uszczuplenie tej należności). Uregulowania te w obecnym systemie prawnym stwarzają realne zagrożenie dla subsydiarnej i gwarancyjnej funkcji prawa karnego, prowadząc niekiedy do dowolności i nader częstego sięgania przez organy państwowe do norm karnych, w celu wyegzekwowania należności publicznoprawnych, co skrajnych przypadkach prowadzi do prafrazy rzymskiej paremii „Da mihi factum, dabo tibi ius” („Daj mi fakt, a ja znajdę prawo”) na „Daj mi człowieka , paragraf się znajdzie”.

Ponadto ustawodawca w przypadku spraw gospodarczych wprowadza domniemanie znajomości prawa przez przedsiębiorców często zmieniających się uregulowań prawa gospodarczego i podatkowego.

Naszą misją będzie więc piętnowanie nadużyć w wykorzystywaniu prawa karnego, służącego niekiedy, jako środek do „windykacji należności” oraz wspieranie podmiotów gospodarczych tak, aby „prawo nie prowadziło do bezprawia”.